PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Strona główna » Centrum ogrodnicze » PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

wielkość tekstu: A | A | A

 

 Regulamin programu

STAŁY KLIENT DOSTAJE WIĘCEJ”

 

I. Definicje

1. Program „STAŁY KLIENT DOSTAJE WIĘCEJ” – program lojalnościowy prowadzony przez Centrum Ogrodnicze DAGLEZJA.

2. Uczestnik Programu – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dobrowolnie zaakceptowała Regulamin Programu.

3. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach programu.

4. Stan konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Programu punktów.

5. Karta Klienta – karta programu „STAŁY KLIENT DOSTAJE WIĘCEJ”.

6. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje

przypisanie numeru karty Uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie Uczestnika.

7. Ankieta rejestracyjna – formularz, zawierający dane Uczestnika, pytania do niego oraz jego akces do programu.

8. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

9. Bon Pieniężny – wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który może zostać w całości wykorzystany w ramach płatności za produkty w Centrum Ogrodniczym DAGLEZJA.

10. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana Uczestnikowi przez Organizatora w ramach dodatkowych promocji.

11. Organizator Programu - firma DAGLEZJA Artur Dziewicki, z siedzibą w Zawierciu na ul. Brata Alberta 6, wpisaną do CEiDG o nr REGON 273500254 i NIP 649-111-16-04 - właściciel Centrum Ogrodniczego DAGLEZJA w Zawierciu.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę programu lojalnościowego ,,STAŁY KLIENT DOSTAJE WIĘCEJ” (dalej zwany Programem), zorganizowanego przez Centrum Ogrodnicze DAGLEZJA (dalej zwany Organizatorem), jednocześnie określając prawa i obowiązki Uczestników Programu oraz Organizatora.

2. Program opiera się na zasadzie sprzedaży premiowej, w ramach której Uczestnikom Programu przy dokonywaniu zakupów w Centrum Ogrodniczym Daglezja przy uprzednim okazaniu Karty Klienta (dalej zwana Kartą) przyznawane są punkty.

3. Czas trwania Programu jest nieokreślony.

 

III. Warunki przystąpienia do programu

1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić Organizatorowi realizację uprawnień wynikających z Programu.

3. Uczestnikiem Programu staje się osoba, która wypełni i podpisze ankietę rejestracyjną dostępną w siedzibie Organizatora.

4. Ankieta rejestracyjna powinna zostać wypełniona w sposób zgodny z prawdą.

5. Poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej i złożenie na niej własnoręcznego podpisu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

6. Uczestnik Programu zobowiązuje się poinformować Centrum ogrodnicze DAGLEZJA o każdej zmianie adresu lub innych danych osobowych wskazanych w formularzu Rejestracyjnym za pośrednictwem listu, drogą elektroniczną lub osobiście w centrum Ogrodniczym DAGLEZJA na ul. Brata Alberta 6 w Zawierciu.

IV. Karta Uczestnika

1. Karta Uczestnika Programu wydawana jest w siedzibie Organizatora niezwłocznie po zaakceptowaniu ankiety rejestracyjnej.

2. Karta Uczestnika Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Każda Karta ma indywidualny numer na podstawie którego Uczestnik jest identyfikowany w systemie komputerowym.

2. Wydanie Karty nie podlega żadnym opłatom.

3. Aktywacja Karty następuje dzień po jej wydaniu.

4. Uczestnicy Programu ponoszą odpowiedzialność za wydane im Karty, w tym za korzystanie z nich przez osoby trzecie, którym Karta została udostępniona.

5. W razie nieprawidłowego korzystania przez Uczestnika z Karty, Karta może zostać zatrzymana, punkty anulowane, a Uczestnik Programu pozbawiony członkostwa.

6. Utratę Karty należy niezwłocznie zgłosić w siedzibie Organizatora. W takiej sytuacji Organizator anuluje utraconą kartę i wyda duplikat. Niewykorzystane Punkty zostaną przepisane na nowe Konto Uczestnika

 

V. Naliczanie punktów i bonów premiowych

1. Uczestnikom Programu przy dokonywaniu zakupów w Centrum Ogrodniczym DAGLEZJA przyznawane są punkty.

2. Za każde 20 zł wydane w Centrum Ogrodniczym DAGLEZJA przyznawane jest 5 punktów premiowych.

3. Punkty będą również przyznawane w trakcie specjalnych kampanii, o których Uczestnicy Programu będą na bieżąco informowani.

4. Premie przyznawane są w postaci „bonów premiowych”, które mogą zostać w całości wykorzystane w ramach płatności za produkty w Centrum Ogrodniczym DAGLEZJA.

5. Premia naliczana jest wyłącznie od zakupów zarejestrowanych na Karcie Uczestnika okazanej przy kasie w Centrum Ogrodniczym Daglezja.

6. Premie naliczane są od kwoty zakupu pomniejszonej o wartość użytego bonu premiowego lub/i innego rodzaju bonu rabatowego wystawionego i uznawanego przez Centrum Ogrodnicze DAGLEZJA.

7. Celem zarejestrowania zakupu na Karcie Uczestnika klienci zobowiązani są przedstawiać Kartę Uczestnika Programu przed dokonaniem płatności przy kasie.

8. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w Centrum Ogrodniczym DAGLEZJA, punkty premiowe naliczone przy zakupie tego produktu zostaną anulowane.

9. Na poczet bonów premiowych nie wydaje się zaliczek.

10. Na koniec każdego kwartału przeprowadzane jest sumowanie zebranych punktów. Punkty zamieniane będą na bony premiowe w przypadku zgromadzenia przez Uczestnika Programu co najmniej 250 punktów. Za każde 250 punktów Uczestnik dostanie bon premiowy w wysokości 20 zł. Wystawienie bonu powoduje odliczenie równoważnej ilości punktów z konta Uczestnika Programu.

11. Punkty zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne przez okres 1 roku, licząc od dnia ich zarejestrowania na Karcie. Po upływie powyższego terminu, niewymienione dotychczas punkty stracą swoją ważność i zostaną anulowane.

12. Bony premiowe będą rozsyłane Uczestnikom Programu listem poleconym, na adres wskazany w ankiecie rejestracyjnej.

13. Bony premiowe można wykorzystać jako płatność lub częściową płatność za zakupy tylko w Centrum Ogrodniczym DAGLEZJA. Bony premiowe obowiązują również przy zakupie produktów po obniżonej cenie lub produktów w ramach kampanii promocyjnych.

14. Bony premiowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

15. Wartości bonów łączą się przy płatności.

16. Bon premiowy może być użyty tylko raz. Uczestnik Programu po dokonaniu płatności bonem pozostawia go w kasie. W przypadku dokonania zakupu na kwotę niższą niż wartość bonu, nie przysługuje zwrot wartości niewykorzystanego bonu ani w punktach premiowych, ani w gotówce.

17. Bon premiowy ważny jest 3 miesiące od daty jego wystawienia. Na bonie premiowym wskazana jest data jego ważności.

18. Uczestnikom Programu przysługuje prawo do korzystania z organizowanych w ramach Programu ofert, udział w kampaniach i wydarzeniach każdorazowo po przedstawieniu Karty Klienta.

 

VI. Utrata statusu Uczestnika

1. Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez zawiadomienie Organizatora w formie pisemnej drogą pocztową bądź drogą elektroniczną na adres stalyklient@daglezja.pl

2. Centrum Ogrodnicze DAGLEZJA może wypowiedzieć Uczestnictwo w Programie z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w sytuacji gdy Uczestnik Programu:

a) rażąco i nagminnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) działa w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem zmierzając do pokrzywdzenia Organizatora,

c) poda podczas procedury fałszywe dane.

3. Jeżeli w chwili wypowiedzenia członkostwa w Programie lub zakończenia działalności Programu, ilość punktów premiowych zgromadzonych na Karcie Uczestnika Programu przekracza poziom uprawniający do wydania bonu premiowego, Organizator przed anulowaniem konta Uczestnika Programu wyda premię w postaci bonów premiowych. Jeżeli zgromadzono mniej niż 250 punktów premiowych, wszystkie punkty premiowe zostaną anulowane, a Uczestnikowi Programu nie przysługują z tego tytułu żadne bony premiowe, czy ekwiwalent pieniężny.

4. Wraz z zakończeniem Udziału w Programie Karta powinna zostać zniszczona przez Uczestnika.

5. Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.

 

VII. Zmiany Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu w każdym czasie.

2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa uczestnika nabyte przed dokonaniem zmiany.

3. Każda zmiana ogłaszana będzie z miesięcznym wyprzedzeniem.

4. O zmianach Programu Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.daglezja.pl oraz poprzez wiadomość wysłaną na podany przez Uczestnika w ankiecie rejestracyjnej adres e-mail.

4. Uczestnicy programy nieakceptujący zmian Regulaminu, mają prawo do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie w trybie określonym w Rozdziale VI pkt 1.

 

VIII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, powinny być zgłaszane na piśmie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Programu oraz szczegółowy opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres: Centrum Ogrodnicze DAGLEZJA, ul. Brata Alberta 6, 42-400 Zawiercie.

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni liczonych od dnia zarejestrowania reklamacji.

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu podanych przez niego w ankiecie rejestracyjnej  jest Daglezja Artur Dziewicki z siedzibą w Zawierciu (42-400) ul. Brata Alberta 6, NIP: 6491111604  tel. 32 6708007, e-mail: stalyklient@daglezja.pl.

2. Danych osobowe podlegają rejestracji w bazie danych Organizatora- Centrum Ogrodniczego DAGLEZJA - Daglezja Artur Dziewicki.

3. Dane osobowe każdego z Uczestników Programu będą przetwarzane przez Organizatora w celu administrowania kartami programu i kontami premiowymi oraz dla celów marketingowo-promocyjnych na zasadach, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Organizator oraz podmioty realizujące na jego zlecenie Program, ma prawo do przetwarzania danych osobowych w przypadku zgody wyrażonej przez Uczestnika oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora polegających na marketingu i promocji własnych produktów lub usług administratora danych.

4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

X. Zakres odpowiedzialności

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów i przesyłek drogą pocztową, a także za wszelkie inne działania poczty polskiej lub przedsiębiorców profesjonalnie zajmujących się dostarczaniem przesyłek.

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i ich aktualizację, a także za następstwa podania nieprawdziwych danych na ankiecie rejestracyjnej.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01-06-2015

2. Zasady programu określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, materiałach ogłoszonych przez Organizatora oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Udział w Programie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki określone w Regulaminie. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.daglezja.pl

4. Wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z uczestnictwem w Programie Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: stalyklient@daglezja.pl.

5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

sklepdaglezja.pl ogrodydaglezja.pl kostkadaglezja.pl
Ciekawostki
  • Czy wiesz że aloes wydziela tlen również w nocy.dalej 
  • Czy wiesz że paprotka nefrolepis pochłania szkodliwe promieniowanie emitowane przez telewizory i komputery.dalej 
  • Rośliny doniczkowe znacznie lepiej czują się w większych skupiskach, niż na pojedynczych stanowiskachdalej 

Daglezja | Centrum Ogrodnicze
ul. Brata Alberta 6, 42-400 Zawiercie

tel.: 509 426 778
e-mail: biuro@daglezja.pl

  • IMG_20210726_123712
  • IMG_20210726_123646
  • IMG_20210726_123637
  • IMG_20210726_123622
  • IMG_20210726_123604
Duży wybór: rośliny, nawozy, nasiona, sprzęt ogrodniczy, dekoracje, kwiaty, doniczki, prezenty. Projektowanie i urządzanie ogrodów. Projekty oraz zdjęcia z wykonanych realizacji ogrodów.
Facebook
Wersja mobilna