Wypożyczalnia sprzętu

Strona główna » Centrum ogrodnicze » Wypożyczalnia sprzętu

wielkość tekstu: A | A | A

 

Czasami nie warto kupować sprzętu jeżeli chcemy wykonać jakąś pracę jednorazowo lub raz na jakiś czas. W takich wypadkach najlepszym rozwiązaniem jest jego wypożyczenie.

Aby upewnić się czy dany sprzęt jest na chwię obecną dostępny prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 509 426 574

Podane ceny zawierają podatek Vat, ale nie zawierają kosztu paliwa i oleju.

Do wypożyczenia wymagane jest posiadanie dwóch dokumentów tożsamości.
(Dowód osobisty i inny ze zdjęciem)

Ogólne warunki najmu sprzętu

Słowniczek:

Wypożyczalnia: Centrum Ogrodnicze Daglezja Wypożyczalnia i serwis sprzętu z siedzibą w Zawierciu, ul. Brata Alberta.

Wypożyczający: osoba fizyczna, prawna, która wynajmuje sprzęt w Wypożyczalni na podstawie umowy wypożyczenia sprzętu.

§1

1. Przekazanie w najem sprzętu następować będzie na podstawie zawartej umowy wypożyczenia sprzętu oraz po wpłaceniu kaucji przez Wypożyczającego.

2. Odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i obowiązki Wypożyczającego (w tym obowiązek zapłaty stosownego wynagrodzenia) z tytułu wypożyczenia sprzętu ustają z chwilą oddania sprzętu przez Wypożyczającego Wypożyczalni w takim stanie, w jakim został on wypożyczony z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania i w ilości zgodnej z umową wypożyczenia sprzętu.

3. Zwrotne przyjęcie sprzętu następować będzie na podstawie protokołu przyjęcia sprzętu do wypożyczalni. Data wraz ze wskazaniem godziny oddania sprzętu w protokole przyjęcia sprzętu do wypożyczani będzie datą zakończenia wypożyczenia sprzętu.

§2

Obowiązki stron

1. Wypożyczalnia zobowiązana jest do:

a. Wydania Wypożyczającemu sprzętu czystego i sprawnego pod względem technicznym, wyposażonego w pełny stan paliwa oraz inne konieczne środki eksploatacyjne.

b. Dokonywania w czasie trwania wypożyczenia, po uzgodnieniu z Wypożyczającym konkretnego terminu, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania sprzętu w należytym stanie.

c. Wykonywania na własny koszt napraw i usunięcia awarii sprzętu powstałych w następstwie wad fabrycznych sprzętu jak również zużycia sprzętu przy jego prawidłowej eksploatacji, (przy czym za te koszty będą uważane zużyte materiały i robocizna, natomiast obowiązek dostarczenia sprzętu do Wypożyczalni w celu usunięcia awarii pozostaje po stronie Wypożyczającego). W sytuacjach powstania awarii sprzętu z winy Wypożyczającego koszty naprawy i usuwania awarii obciążają Wypożyczającego, (przy czym za te koszty będą uważane zużyte materiały, robocizna i ewentualny dojazd do miejsca pracy sprzętu lub jego dostarczenia do siedziby Wypożyczalni). Naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie Wypożyczalnia. Podstawą do obciążenia Wypożyczającego z tytułu powstania ewentualnych awarii sprzętu będzie sporządzony przez Wypożyczalnie i podpisany przez Wypożyczającego lub osobę upoważnioną protokół stwierdzający awarię wynikłą z Jego winy. Wypożyczalnia ma 14 dni roboczych na dostarczenie wzmiankowanego protokołu w przypadku, gdy weryfikacja usterki wymaga dowozu wynajmowanego sprzętu do Wypożyczalni.

d. przekazania danych technicznych Wypożyczającemu.

2. Wypożyczalnia ma prawo kontroli Wypożyczającego celem sprawdzenia, czy używa najęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i umową oraz czy sprzęt jest należycie zabezpieczony.

3. Wypożyczalnia uprawniona jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a. Wypożyczający używa sprzętu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób.

b. Wypożyczający zaniedbuje sprzęt narażając go na utratę lub uszkodzenie.

4. Wypożyczający zobowiązany jest do:

a. Użytkowania sprzętu z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami producenta.

b. Zapewnienia obsługi sprzętu przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo, uprawnienia i kwalifikacje.

c. Niezwłocznego - tj. w dniu stwierdzenia usterki, zniszczenia, kradzieży lub innej utraty wynajętego sprzętu - powiadamiania Wypożyczalni o zaistnieniu powyższych okoliczności,

d. Niezwłocznego, w dniu stwierdzenia kradzieży najętego sprzętu, powiadomienia organów ścigania o jej zaistnieniu,

e. Ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i bieżącego utrzymania wynajętego sprzętu, w tym kosztów paliwa.

f. Dbałości o wynajęty sprzęt oraz zastosowania prawidłowych środków celem zabezpieczenia sprzętu przed jakimkolwiek uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą bądź kradzieżą,

g. Nieczynienia żadnych zmian w sprzęcie, w szczególności Wypożyczający nie może montować nowych ani wymienić jakichkolwiek części (zamiennych, zapasowych i innych) w wynajętym sprzęcie ani montować dodatkowego osprzętu - chyba, że wcześniej uzyska zgodę Wypożyczalni na powyższe modyfikacje. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie powstałe na skutek nieuzgodnionych modyfikacji sprzętu szkody, obniżenie wartości rzeczy lub koszty przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego,

h. Poniesienia kosztów napraw najętego sprzętu w przypadku awarii, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający,

i. Terminowej zapłaty za wynajęty sprzęt.

5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zmiany rzeczy niezwiązane ze zwykłym jej użytkowaniem (chyba, że są one wynikiem wad fabrycznych sprzętu) oraz za utratę bądź zniszczenie przedmiotu najmu.

6. W przypadku wystąpienia usterki w wynajętym sprzęcie, o którym mowa w pkt. 1, ppk. c do okresu naliczania czynszu nie wlicza się czasu od momentu jej zgłoszenia do chwili wykonania przez Wypożyczalnie naprawy.

7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia najętego sprzętu niezależnie od jego przyczyny przechodzi na Wypożyczającego z chwilą odbioru przez niego sprzętu z Wypożyczalni.

8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe na skutek prac prowadzonych przy użyciu wynajętego sprzętu ponosi Wypożyczający.

9. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałych przez nieprzestrzeganie instrukcji obsługi sprzętu budowlanego oraz zasad BHP będą obciążały Wypożyczającego.

10. W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z winy Wypożyczającego, Wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy, a w przypadku, gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w szczególności obowiązany jest zwrócić w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Wypożyczalnie, wartość odtworzeniową uszkodzonego sprzętu rozumianą, jako aktualną cenę maszyny o podobnym zużyciu i roku produkcji. Podstawę do wystawienia faktury obciążeniowej stanowić będzie stosowny protokół.

11. W przypadku kradzieży lub innego zniszczenia wynajętego sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od daty wstawienia faktury przez Wypożyczalnie.

12. Jeżeli w czasie trwania najmu przedmiot najmu został zniszczony lub utracony, Wypożyczalnia jest upoważniona do naliczania wobec Wypożyczającego opłaty w wysokości równej stawce czynszu, jaki był opłacany za najem danego sprzętu do czasu zapłaty przez Wypożyczającego wartości odtworzeniowej sprzętu.

13. Strony zastrzegają sobie prawo oceny technicznej zwróconego sprzętu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy Oddział NOT, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia sprzętu. W przypadku ustalenia, że uszkodzenia powstały z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający koszty dokonanej przez biegłego oceny technicznej w całości obciążają Wypożyczającego.

14. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Wypożyczalni i Wypożyczającego do dochodzenia odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

15. Wypożyczający nie może bez zgody Wypożyczalni przelać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy najmy na osobę trzecią. W przypadku oddania sprzętu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody Wypożyczalni, Wypożyczający odpowiedzialny będzie także za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie.

16. Strony dołożą wszelkich starań do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu nastąpi przez sądem właściwym miejscowo dla siedziby pozwanego.

 

Wszystkich zdjęć: 0

sklepdaglezja.pl ogrodydaglezja.pl kostkadaglezja.pl
Ciekawostki
  • Czy wiesz że aloes wydziela tlen również w nocy.dalej 
  • Czy wiesz że paprotka nefrolepis pochłania szkodliwe promieniowanie emitowane przez telewizory i komputery.dalej 
  • Rośliny doniczkowe znacznie lepiej czują się w większych skupiskach, niż na pojedynczych stanowiskachdalej 

Daglezja | Centrum Ogrodnicze
ul. Brata Alberta 6, 42-400 Zawiercie

tel.: 509 426 778
e-mail: biuro@daglezja.pl

  • IMG_20210726_123712
  • IMG_20210726_123646
  • IMG_20210726_123637
  • IMG_20210726_123622
  • IMG_20210726_123604
Duży wybór: rośliny, nawozy, nasiona, sprzęt ogrodniczy, dekoracje, kwiaty, doniczki, prezenty. Projektowanie i urządzanie ogrodów. Projekty oraz zdjęcia z wykonanych realizacji ogrodów.
Facebook
Wersja mobilna